Υπολογισμός Δανείου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H εδρεύουσα στη Μαδρίτη Ισπανίας εταιρεία με την επωνυμία RETAMA REAL ESTATE S.A. UNIPERSONAL ίδρυσε την 12/11/2020 υποκατάστημα στην Αθήνα με αριθμό ΓΕΜΗ 157102903001 και έδρα στην οδό Αγγέλου Πυρρή, αρ. 5. Κύριος σκοπός της Retama είναι η παροχή υπηρεσιών μεσιτείας και διαχείρισης ακινήτων.

Η RETAMA REAL ESTATE S.A. UNIPERSONAL Υποκατάστημα Ελλάδος (στο εξής Retama), ως υπεύθυνη επεξεργασίας ή εκτελούσα την επεξεργασία, όπως οι έννοιες αυτές καθορίζονται στον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 (GDPR), δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και να εφαρμόζει τον GDPR, καθώς και την εθνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η παρούσα πολιτική αφορά στα φυσικά πρόσωπα, τα οποία συναλλάσσονται με τη Retama με οποιαδήποτε ιδιότητα (πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές κλπ.). Αφορά επίσης στα φυσικά πρόσωπα που επισκέπτονται για οποιονδήποτε λόγο τις εγκαταστάσεις της Retama (εφεξής Υποκείμενα των Δεδομένων).

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Retama συλλέγει και επεξεργάζεται διαφορετικά είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητο, ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας και για τον χρόνο που απαιτείται σε κάθε περίπτωση, τα οποία λαμβάνει από τα ίδια τα Υποκείμενα των Δεδομένων, καθώς και μέσω τρίτων, οι οποίοι επιτρέπουν την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα με βάση τη συναίνεση των Υποκειμένων των Δεδομένων ή άλλη νόμιμη βάση.

Πιο συγκεκριμένα η Retama συλλέγει και επεξεργάζεται τις εξής κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

α) Δεδομένα ταυτοποίησης: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, δελτίο αστυνομικής ή άλλης ταυτότητας ή διαβατήριο, ΑΦΜ και αρμόδια ΔΟΥ, ημερομηνία γέννησης, φύλο κ.λπ.

β) Δεδομένα επικοινωνίας: διεύθυνση κατοικίας ή/και εργασίας, αριθμοί τηλεφώνων, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.

γ) Δεδομένα οικονομικής, περιουσιακής και οικογενειακής κατάστασης: επάγγελμα, αποδοχές, οικογενειακή κατάσταση, έντυπα Ε1 και Ε9, εκκαθαριστικά σημειώματα, δεδομένα πιστοληπτικής ικανότητας πχ οφειλές σε τράπεζες, διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις κ.λπ.

δ) Δεδομένα σχετικά με τα ακίνητα που προωθεί ή αναθέτει για προώθηση σε τρίτους ή σχετικά με τα οποία παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες της: στοιχεία κυρίου του ακινήτου και συγκεκριμένα τα προαναφερόμενα υπό (α) και (β), καθώς και εμπράγματα βάρη, δάνεια για τα οποία το ακίνητο έχει αποτελέσει αντικείμενο εμπράγματης εξασφάλισης, εγγυητές των ανωτέρω δανείων, αλληλογραφία και γενικά επικοινωνία με τους κυρίους των ακινήτων ή τους συνεργαζόμενους με τη Retama (μεσίτες, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, λοιπούς παρόχους υπηρεσιών), ενδεχόμενες κατασχέσεις, δικόγραφα κλπ.

ε) Δεδομένα εικόνας που καταγράφονται από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης που είναι εγκατεστημένο στους χώρους της

στ) Δεδομένα ταυτοποίησης επισκεπτών που προσέρχονται στις εγκαταστάσεις της για οποιονδήποτε λόγο.

Tα παραπάνω δεδομένα η Retama συλλέγει:

α) απευθείας από τα Υποκείμενα των Δεδομένων,

β) από πελάτες της, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που της αναθέτουν προώθηση ακινήτων τους,

γ) από συνεργαζόμενους με τη Retama μεσίτες ακινήτων ή άλλους παρόχους υπηρεσιών σχετικών με τη διαχείριση, προβολή, εκτίμηση, επισκευή ή εκμετάλλευση ακινήτων

δ) από δημόσια προσβάσιμες πηγές, όπως δικαστήρια, υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά γραφεία κ.λπ., μέσα μαζικής ενημέρωσης, διαδίκτυο, εμπορικά μητρώα, την υπηρεσία διενέργειας online πλειστηριασμών (e-auction), εφόσον τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας,

ε) από εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων του ν.4354/2015, δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες, δικαστικούς επιμελητές, συμβολαιογράφους,

στ) τρίτα (φυσικά ή νομικά) πρόσωπα, που ενεργούν για λογαριασμό των Υποκειμένων των Δεδομένων ή σχετίζονται με αυτά.

Η Retama συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα:

α) για την εκτέλεση των συμβάσεων με τους πελάτες της και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της προς αυτούς, καθώς και για την εκτέλεση των συμβάσεων μεταβίβασης ή διαχείρισης ακινήτων στις οποίες μεσολαβεί,

β) για την παρακολούθηση και την εκτέλεση των συμβάσεων μεταξύ της Retama και των συνεργαζόμενων μεσιτών και λοιπών παρόχων υπηρεσιών, όπως και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της προς αυτούς,

γ) για τη συμμόρφωση της Retama με έννομες υποχρεώσεις της όπως είναι (i) η πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως και την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταστολή της απάτης κατά της εταιρείας ή άλλων πελατών της, (ii) η συμμόρφωσή της με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, καθώς από τις αποφάσεις δημόσιων κλπ. αρχών ή δικαστηρίων,

δ) για σκοπούς εννόμων συμφερόντων της Retama, μεταξύ των οποίων:

  1. η επιχειρηματική ανάπτυξή της, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης του βαθμού ικανοποίησης των πελατών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, με σκοπό τη βελτίωσή τους και γενικά από την εν γένει συναλλακτική σχέση μαζί τους,
  2. η επίτευξη των εταιρικών σκοπών της, που συνίστανται ιδίως στην παροχή υπηρεσιών μεσίτη ακινήτων και υπηρεσιών σχετικών με τη διαχείριση ακινήτων,

iii. η δικαστική προάσπιση των συμφερόντων της,

  1. η τήρηση εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών της Retama,
  2. η προστασία προσώπων, περιουσιακών στοιχείων και χώρων της Retama.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΦΙΛ ή ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Η Retama δεν λαμβάνει αποφάσεις αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων όπως προεκτέθηκε, πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να έχουν τα παρακάτω πρόσωπα, τα οποία δεσμεύονται με σύμβαση να τηρούν εμπιστευτικότητα και να μεριμνούν για την προστασία των δεδομένων, ή υπέχουν νόμιμη υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας, σύμφωνα με το εκάστοτε εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

Ειδικότερα, αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι ενδεικτικά οι παρακάτω:

α) υπάλληλοι και τα στελέχη της Retama και των εταιρειών του ομίλου στον οποίον ανήκει η Retama,

β) οι κύριοι των ακινήτων που διαχειρίζεται ή προωθεί η Retama και οι νομικοί ή άλλοι σύμβουλοι αυτών, όπως και υπάλληλοι ή στελέχη τους στην περίπτωση που οι κύριοι των ακινήτων είναι νομικά πρόσωπα,

γ) άλλοι μεσίτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

δ) δικηγορικές εταιρίες ή/και νομικοί σύμβουλοι, μηχανικοί, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές,

ε) χρηματοοικονομικοί και επιχειρησιακοί σύμβουλοι,

στ) ορκωτοί ελεγκτές και ελεγκτικές εταιρείες,

ζ) εκτιμητές ακινήτων,

η) εταιρείες αρχειοθέτησης, αποθήκευσης και διαχείρισης αρχείων,

θ) συστήματα υποστήριξης, επεξεργασίας και αποθήκευσης στο υπολογιστικό νέφος “cloud”,

ι) ασφαλιστικές εταιρείες,

ια) εταιρείες δημιουργίας και υποστήριξης ιστοσελίδων,

ιβ) τρίτοι, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες στη Retama,

ιγ) άλλοι αποδέκτες, στους οποίους η διαβίβαση ή γνωστοποίηση επιβάλλεται από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό, νομοθετικό και εν γένει ρυθμιστικό πλαίσιο ή δικαστική απόφαση (π.χ. εποπτικές, δικαστικές ή ανεξάρτητες αρχές, φορολογικές αρχές, εποπτικοί φορείς, φορείς διαμεσολάβησης). Σημειώνεται, ότι η Retama θα προβαίνει και σε ειδικότερη ενημέρωση των Υποκειμένων των Δεδομένων σχετικά με τυχόν διαβίβαση των δεδομένων σας στους ανωτέρω αποδέκτες, εφόσον προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Αποδέκτες των δεδομένων εικόνας που καταγράφονται από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης της εταιρείας είναι καταρχήν οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Retama, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους. Ενδέχεται επίσης να είναι αστυνομικές και δικαστικές αρχές, σε περίπτωση περιστατικού που εμπίπτει στην αρμοδιότητά τους, καθώς και τρίτο πρόσωπο που έχει σχετικό έννομο συμφέρον (π.χ. θύμα παράνομης ενέργειας).

Σημειώνεται ότι, εφόσον ο κύριος του ακινήτου που προωθεί η Retama είναι νομικό πρόσωπο εφαρμόζει τη δική του πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και, επομένως, τα Υποκείμενα των Δεδομένων πρέπει να ενημερώνονται σχετικά για την πολιτική αυτή ανατρέχοντας στην ιστοσελίδα του κυρίου του ακινήτου. Η Retama θα παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια για την ενημέρωση τους σε συνεργασία με τον κύριο του ακινήτου.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία επεξεργάζεται η Retama τηρούνται υποχρεωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια που επιβάλει ο σκοπός για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία ή/και το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του έτους λήξης της εκάστοτε συναλλακτικής σχέσης με τη Retama ή τους κυρίους των ακινήτων. Σε περίπτωση δικαστικής διένεξης τα δεδομένα τηρούνται και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μέχρι την αμετάκλητη περάτωση της δικαστικής διαδικασίας. Η Retama ενδέχεται να κρατήσει τα προσωπικά δεδομένα για μικρότερο από το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, εφόσον δεν υφίσταται λόγος διατήρησής τους. Σε κάθε περίπτωση, η επεξεργασία τους περιορίζεται στην απολύτως αναγκαία αναλόγως του σκοπού της (π.χ. αποθήκευση).

Επίσης, τα δεδομένα εικόνας από τις κάμερες ασφαλείας διατηρούνται για δεκαπέντε (15) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται με ασφάλεια. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστωθεί κάποιο περιστατικό, τα συγκεκριμένα δεδομένα απομονώνονται και τηρούνται έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την ενδεχόμενη έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων της εταιρείας. Σε περίπτωση που το περιστατικό αφορά τρίτον τα δεδομένα αυτά διατηρούνται έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.

Σημειώνεται ότι η Retama ενδέχεται να διατηρήσει τα δεδομένα και μετά τη λήξη του σκοπού επεξεργασίας, αν δεν επιτρέπεται να τα διαγράψει για νομικούς ή κανονιστικούς λόγους.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΚΤΟΣ ΕΟΧ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ)

Τα προσωπικά δεδομένα κατ’ αρχήν δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες (δηλ. σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου). Σε περίπτωση που αυτό καταστεί απαραίτητο, η Retama θα διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα τηρώντας τις σχετικές προβλέψεις του κανονιστικού πλαισίου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα Υποκείμενα των Δεδομένων έχουν τα παρακάτω δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Retama ως υπεύθυνη επεξεργασίας, τους σκοπούς αυτής, τις κατηγορίες των δεδομένων και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών αυτών,

Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων,

Δικαίωμα διαγραφής προσωπικών δεδομένων, υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων της Retama για τη διακράτησή τους με βάση το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο,

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, εφόσον αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, ή η επεξεργασία είναι παράνομη, ή εξέλειπε ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διακράτησή τους,

Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών δεδομένων σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Η ικανοποίηση του δικαιώματος αυτού τελεί υπό την επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Retama για τη διακράτηση των δεδομένων στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο θεσμικό πλαίσιο,

Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάσταση του Υποκειμένου των Δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή η Retama θα σταματήσει την επεξεργασία, εκτός και αν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των Υποκειμένων των Δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων,

Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, εφόσον η επεξεργασία αυτή βασίζεται στη συναίνεση των Υποκειμένων των Δεδομένων.

Αναφορικά με τα ανωτέρω δικαιώματα, η Retama μεριμνά για την ανάπτυξη εσωτερικών διαδικασιών, ώστε να ανταποκρίνεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στα σχετικά αιτήματα.

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων τα Υποκείμενα των Δεδομένων μπορούν να επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Retama μέσω επιστολής στην ταχυδρομική διεύθυνση Αγγέλου Πυρρή 5, 11527, Αθήνα ή τηλεφωνικά στον αριθμό 2107491850 ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpolms@uci.com. Επίσης, εφόσον θεωρούν ότι προβάλλονται τα δικαιώματά τους, έχουν δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέσω της ιστοσελίδας: https://www.dpa.gr/polites/katagelia_stin_arxi.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η Retama θα ενημερώνει την παρούσα πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα, θα δημοσιεύει σχετική ειδοποίηση σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας της, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ. Σε κάθε περίπτωση τα Υποκείμενα των Δεδομένων ενθαρρύνονται να διαβάζουν ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζουν πώς προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα τους.

Τελευταία ενημέρωση:  Νοέμβριος 2022