Υπολογισμός Δανείου
Ποιοτική Αναβάθμιση Ακινήτων

Σημαντικός παράγοντας στην επιτυχημένη διαδικασία εμπορικής εκμετάλλευσης του ακινήτου είναι η προληπτική συντήρησή του, καθώς και η επιδιόρθωση και επισκευή τμημάτων αυτού. Ακίνητα που έχουν περιέλθει στις ιδιοκτησίες τραπεζικών ιδρυμάτων και ειδικότερα ακίνητα κενά, εγκαταλελειμμένα ή προερχόμενα από παράνομες ιδιοχρησίες, χρειάζονται επισκευές πριν ξεκινήσει η διαδικασία διάθεσής τους στην αγορά.

Η RETAMA, πάντα σε συνεργασία με ένα μεγάλο δίκτυο εξειδικευμένων επαγγελματιών, αναλαμβάνει τη μελέτη, αδειοδότηση, προμήθεια υλικών και απασχόληση εξειδικευμένων συνεργείων για την υλοποίηση των οικοδομοτεχνικών, υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών καθώς και την επίβλεψη της διαδικασίας αποκατάστασης – ανακαίνισης του ακινήτου. 

Η ποιοτική και ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου μεγιστοποιεί την εμπορικότητά του, την αξία (δημιουργεί υπεραξία) και συνεπώς την τελική τιμή πώλησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να αξιολογήσουμε
το ακίνητό σας