Υπολογισμός Δανείου
ΌΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ www.retama.gr

Γενικά

Ο διαδικτυακός τόπος της εταιρίας με την επωνυμία «Retama Real Estate S.A.Unipersonal Υποκατάστημα Ελλάδος (στο εξής η «Εταιρία,»), έχει δημιουργηθεί με σκοπό να παρέχει στους επισκέπτες της ενημέρωση αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Εταιρίας συνολικά. Στον διαδικτυακό τόπο ενδέχεται να συμπεριληφθούν νέες υπηρεσίες οι οποίες σε κάθε περίπτωση θα υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

Όλοι οι επισκέπτες και οι χρήστες της ιστοσελίδας συμφωνούν και αποδέχονται τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας αυτής. Σε περίπτωση διαφωνίας ο επισκέπτης παρακαλείται να μην προβεί σε χρήση της ιστοσελίδας, αλλά, εάν το επιθυμεί, να γνωστοποιήσει στην Εταιρία τις ενδεχόμενες παρατηρήσεις του προκειμένου να ληφθούν υπόψη, πάντοτε εντός των ορίων του εφικτού, της καλής πίστης και των σχετικών συναλλακτικών ηθών. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα, όποτε κρίνεται αναγκαίο και χωρίς προειδοποίηση, να αλλάξει αυτούς τους όρους. Κάθε τροποποίηση αρχίζει να ισχύει μόλις αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο. Ο επισκέπτης οφείλει να ελέγχει για ενδεχόμενες τροποποιήσεις των όρων. Εφόσον εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τον διαδικτυακό τόπο μετά την ανάρτηση των νέων όρων, τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τις τροποποιήσεις.

Περιεχόμενο ιστοσελίδας – Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εμπορικών σημάτων, διακριτικών τίτλων, κειμένων, ειδήσεων, φωτογραφιών, εικόνων, παρεχόμενων υπηρεσιών, ανήκει στην Εταιρία ή σε τρίτους συνεργαζόμενους ή μη με την Εταιρία, όπως κάθε φορά αναφέρεται και προστατεύεται από τις σχετικές εθνικές και Ευρωπαϊκές διατάξεις και διεθνείς συμβάσεις, κυρίως περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας ή του εκάστοτε δικαιούχου, η εν όλω ή εν μέρει τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, διαβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή με άλλον τρόπο χρήση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς με ή χωρίς αντάλλαγμα.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή, εκτύπωση ή αποθήκευση των ανωτέρω στοιχείων για προσωπική χρήση του επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικό ή άλλο σκοπό.

Τα περιεχόμενα του ιστότοπου προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ή να θεωρούνται προσφορά πώλησης ή χρηματοδότησης, αίτημα για προσφορά αγοράς ή χρηματοδότησης ή σύσταση για οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή, εκτός εάν αναφέρεται ρητά. Οποιαδήποτε τέτοια συναλλαγή θα διενεργείται εγγράφως μεταξύ της Εταιρίας και των ενδιαφερομένων.

Συμπεριφορά και υποχρεώσεις των επισκεπτών της ιστοσελίδας

Ο επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον διαδικτυακό τόπο για νόμιμους σκοπούς σύμφωνα με τους κανόνες του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, τη νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης, ενεργώντας με καλή πίστη και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη.

Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον διαδικτυακό τόπο με δική του πρωτοβουλία, με δικό του εξοπλισμό και λογισμικό και είναι ο ίδιος υπεύθυνος για την προστασία του εξοπλισμού του από ιούς, εξωτερικές απειλές/επιθέσεις, μεταξύ άλλων και την προστασία από κακόβουλο λογισμικό.

Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας, εφόσον θέλει να καταχωρίσει τα στοιχεία του, έχει την υποχρέωση να καταχωρεί αληθή και πλήρη στοιχεία, τα οποία οφείλει να επικαιροποιεί.

Με την υποβολή υλικού στην ιστοσελίδα, ο επισκέπτης παραχωρεί στην Εταιρία το δικαίωμα και την άδεια να προβάλλει, δημοσιεύσει, μεταφράσει ή αναπαραγάγει αυτό το υλικό ή μέρος του (αλλά όχι τα προσωπικά δεδομένα του) με οποιαδήποτε τεχνολογία. Ταυτόχρονα αναγνωρίζει ότι η Εταιρία δεν έχει καμία υποχρέωση να προβάλλει ή δημοσιεύσει το υλικό που υποβλήθηκε.

Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας έχει την υποχρέωση να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια που περιορίζει ή εμποδίζει τρίτους να χρησιμοποιούν τον διαδικτυακό τόπο, ή/και έχει ως σκοπό τη φόρτωση ή την υπονόμευση, ή την αλλοίωση, ή/και την πτώση, βλάβη, δυσλειτουργία του, καθώς επίσης υποχρεούται να απέχει και από οποιαδήποτε εν γένει παράνομη, καταχρηστική ή αθέμιτη ενέργεια, χρησιμοποιώντας τον διαδικτυακό τόπο.

Τέλος, ο επισκέπτης ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί η Εταιρία και η οποία θα οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παράβαση των υποχρεώσεών του με βάση τους παρόντες όρους ή το εφαρμοστέο δίκαιο, περιλαμβανομένων και περιπτώσεων εμπλοκής της Εταιρίας σε αντιδικίες. Στις περιπτώσεις αυτές, και ιδίως εφόσον η Εταιρία κληθεί να καταβάλει πρόστιμα ή και αποζημιώσεις σε τρίτους, εξαιτίας της παράβασης των υποχρεώσεων του επισκέπτη, η Εταιρία θα δικαιούται να κινηθεί αναγωγικά εναντίον του.

Περιορισμός ευθύνης της Εταιρίας

Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου να είναι πλήρεις, σαφείς, επίκαιρες και ακριβείς. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια υποστεί κάποιος επισκέπτης από την πρόσβαση, εμφάνιση ή χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στον διαδικτυακό τόπο ή από την καθυστέρηση ή αδυναμία πρόσβασης, εμφάνισης ή από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου και των πληροφοριών που περιέχονται σ’ αυτόν, αλλά και στην περίπτωση τυχόν αντιγραφής και παραποίησης των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν από άλλους επισκέπτες της ιστοσελίδας. H Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων των επισκεπτών. Περαιτέρω, η Εταιρία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, και ο επισκέπτης το αποδέχεται, να διακόπτει μόνιμα ή προσωρινά την λειτουργία της ιστοσελίδας, με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες ιδίως για λόγους αναβάθμισης και αποκατάστασης προβλημάτων. Τέλος, η Εταιρία δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της ιστοσελίδας ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτή.

Σύνδεσμοι σε ιστοσελίδες τρίτων

Ο διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (link, hyperlink, banner) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων. Η Εταιρία δεν ελέγχει ούτε και είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών τους, ούτε και μπορεί να παρέμβει στο περιεχόμενό τους. Γι’ αυτόν τον λόγο δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους και το περιεχόμενό τους, και δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση, παρότρυνση ή επιδοκιμασία σχετικά με αυτούς. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση υπηρεσιών ιστοσελίδων τρίτων ή υπηρεσιών τρίτων, ο επισκέπτης, θα πρέπει να απευθυνθεί απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, σελίδες, στους παρόχους των εν λόγω υπηρεσιών οι οποίοι και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Ασφάλεια του διαδικτυακού τόπου

Η Εταιρία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του διαδικτυακού τόπου από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό και ελέγχει με συστήματα ασφαλείας την πρόσβαση στις ιστοσελίδες της για την αποτροπή επιθέσεων και άλλων μη επιτρεπόμενων ενεργειών. Ωστόσο, δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου είναι ελεύθερο ιών, σφαλμάτων ή κενών ασφαλείας, και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον εξοπλισμό του επισκέπτη, στο λογισμικό ή στα αρχεία του, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί ο επισκέπτης να υποστεί από τις ανωτέρω αιτίες. Σε κάθε περίπτωση η πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του επισκέπτη.

Τροποποίηση όρων

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, κατά την κρίση της, οποτεδήποτε, τον διαδικτυακό τόπο της και τους παρόντες όρους, χωρίς να το ανακοινώνει παρά μόνο μέσω αυτών. Επομένως, ο επισκέπτης υποχρεούται να ελέγχει τους παρόντες όρους κάθε φορά και, εφόσον συνεχίζει να κάνει χρήση του διαδικτυακού τόπου, τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τους όρους και τις σχετικές τροποποιήσεις.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες όροι χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Εάν κάποιος όρος από τους παρόντες κριθεί αντίθετος προς τον νόμο, και ως εκ τούτου άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει να ισχύει χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων. Για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς προκύψει από τους παρόντες όρους χρήσης (εφ’ όσον αυτή δεν λυθεί συναινετικά) ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια της Αθήνας.

Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη αυτού του διαδικτυακού τόπου διέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης, τα οριζόμενα στην ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, όπως εκτενώς αναπτύσσεται στην Πολιτική Απορρήτου της Εταιρίας.

Cookies

Στον διαδικτυακό τόπο αυτό χρησιμοποιούμε “cookies” για πολλούς διαφορετικούς λόγους, με σκοπό πάντα να δημιουργήσουμε ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σας παρακαλούμε να ανατρέξετε στη Πολιτική Cookies.