Υπολογισμός Δανείου
Υποστήριξη για συμμετοχή σε πλειστηριασμό (αίτηση/διενέργεια)

Υπηρεσίες

 • Μελέτη συνολικού κόστους απόκτησης του ακινήτου
 • Μελέτη χρονοδιαγράμματος παραλαβής ακινήτου
 • Υποστήριξη στην εγγραφή στην πλατφόρμα e-auction και ανάρτηση εγγράφων
 • Υποστήριξη στη δήλωση συμμετοχής στον πλειστηριασμό & κατάθεση της εγγυοδοσίας
 • Συμβουλευτική υποστήριξη διαμόρφωσης στρατηγικής πλειστηριασμού
 • Συμβουλευτική υποστήριξη επί της διαδικασίας πριν και καθ΄όλη τη διάρκεια του πλειστηριασμού
Νομικός έλεγχος ακινήτου / συντονισμός νομικών ενεργειών

Υπηρεσίες

 • Συντονισμός νομικού ελέγχου τίτλων ιδιοκτησίας σε συνεργασία με δικηγορικά γραφεία
 • Έλεγχος για ύπαρξη μισθωτηρίου σε συνεργασία με δικαστικούς επιμελητές
 • Παραλαβή έκθεσης πλειστηριασμού
 • Συντονισμός και ολοκλήρωση μεταγραφής κατακυρωτικής έκθεσης και άρσης βαρών
 • Παραλαβή πιστοποιητικών από Κτηματολόγιο ή Υποθηκοφυλακείο
 • Μεσεγγύηση, εφόσον απαιτείται και παράδοση νέων κλειδιών 
Τεχνικός έλεγχος και εκτίμηση εμπορικής αξίας ακινήτου

Υπηρεσίες

 • Εκτίμηση εμπορικής αξίας ακινήτου
 • Αξιολόγηση επενδυτικής απόδοσης ακινήτου
 • Τεχνικός έλεγχος ακινήτου σε συνεργασία με δίκτυο μηχανικών
 • Συντονισμός και ολοκλήρωση διαδικασίας νομιμοποίησης αυθαιρεσιών σε συνεργασία με δίκτυο μηχανικών
 • Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης σε συνεργασία με δίκτυο μηχανικών
 • Έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτου σε συνεργασία με δίκτυο μηχανικών