Υπολογισμός Δανείου

Είναι ασφαλής η διαδικασία της πλειοδοσίας ενός ακινήτου από πλειστηριασμό;

Ο πλειστηριασμός αποτελεί τη νομική διαδικασία σύμφωνα με την οποία περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη (λ.χ. ένα ακίνητο) εκποιούνται δημόσια, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι αξιώσεις των δανειστών. Την όλη διαδικασία διεξαγωγής ηλεκτρονικών πλειστηριασμών αναλαμβάνουν μόνο πιστοποιημένοι συμβολαιογράφοι, οι οποίοι λειτουργούν ως Υπάλληλοι Πλειστηριασμού. Η διαδικασία είναι νόμιμη και ασφαλής και διενεργείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.eaucion.gr . Δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του υποψήφιου πλειοδότη, ο οποίος μπορεί να συμμετέχει μέσω υπολογιστή από όποιο σημείο βρίσκεται.