Υπολογισμός Δανείου
Διαχείριση Ακινήτων για λογαριασμό τρίτων

Από τις διαθέσιμες υπηρεσίες της RETAMA δεν θα μπορούσε να λείπει η διαχείριση ακινήτων, είτε αυτά αποτελούν μεμονωμένα ακίνητα είτε μέρος ενός συνολικού χαρτοφυλακίου, αποδίδοντας έτσι προστιθέμενη αξία στο ακίνητο.

Υπηρεσίες Διαχείρισης Ακινήτων (facility management)

Επιπλέον, η RETAMA, σε συνεργασία με ένα ευρύ δίκτυο εξωτερικών συνεργατών, συντονίζει, επιβλέπει και αναλαμβάνει υπηρεσίες facility management για τα ακίνητα του χαρτοφυλακίου της όπως η πληρωμή λογαριασμών Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, δημοτικά τέλη), υπηρεσίες κοινοχρήστων, ασφάλιση ακινήτων, φύλαξη και περιφρούρηση ακινήτων.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να αξιολογήσουμε
το ακίνητό σας