Υπολογισμός Δανείου
Αίτηση Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων

Με τη χρήση του παρόντος εντύπου, κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται να ασκήσει τα δικαιώματά του που έχουν θεσπιστεί από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και αφορούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του που επεξεργάζεται η RETAMA REAL ESTATE S.A.U. Ως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας, η RETAMA REAL ESTATE S.A.U., σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, δεσμεύεται να αξιολογήσει το αίτημά σας και να προχωρήσει στην ικανοποίησή του, εφόσον αυτό είναι δυνατό, εντός του προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου. Σε κάθε περίπτωση, θα ενημερώνεστε άμεσα για οποιαδήποτε εξέλιξη στην πορεία του αιτήματός σας. Παρακαλούμε να συμπληρώσετε προσεκτικά όλα τα παρακάτω πεδία, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη διαχείριση του αιτήματός σας:

1. Προσωπικά στοιχεία φυσικού προσώπου που ασκεί το δικαίωμα:
Ασκούμενο δικαίωμα
2. Είδος δικαιώματος που θέλετε να ασκήσετε (Μπορείτε να επιλέξετε μόνο ένα από τα παρακάτω):
Παρακαλούμε όπως καταγράψετε αναλυτικά το αίτημά σας στο παρακάτω πεδίο.
3. Επιλογή του μέσου επικοινωνίας με το οποίο επιθυμείτε να επικοινωνούμε μαζί σας για την εξέλιξη του αιτήματός σας: